Lam fra Helgeland

Regionen vår har mange fortrinn når det gjelder gode råvarer, og det er ønskelig å satse på eksisterende og fremtidige produsenter innen landbruket. Prosjektet ser på muligheten for eksport av lammekjøtt av kvitsau fra Sør-Helgeland – og etter hvert hele Helgeland – til distributører og restauranter i Nord-Italias «high end»-marked.

 
Det er gjennomført et forprosjekt med midler fra Regionalt næringsfond. Det ferdigstilte forprosjektet med dets analyseresultater samt dokumentasjon av gjennomførte møter og workshops i Italia, kan oppsummeres i følgende kunnskap:
 
  • Det Italienske markedet er svært kvalitetsbevisst, kresent og komplekst. Det er store regionale forskjeller når det kommer til mattradisjon, men en fellesnevner er fokus på kvalitet og et økende fokus rundt rene og naturlige råvarer.
  • Sauehelse, medisinbruk og dyrevelferd er aspekter som kan selge et produkt. Sauen på Helgeland går fritt i storslagne utmarksområder halve året, de beveger seg mye i all slags terreng, og de har et meget allsidig næringsinntak i fjellet og ute på øyer og holmer som gir god smak av kjøttet og høyt innhold av antioksidanter. Om vinteren står de inne fram mot lamming, for å sikre godt tilsyn og individuell oppfølging. Etter lamming slippes de på beiter nær gården et par uker, før de fraktes til sommerbeitene.
  • Dyrevelferden er høy, beiteområdene er naturlige, og det er lite sykdom blant dyrene. Generelt er det stor bevissthet rundt medisinbruk, og Norge bruker minst antibiotika i sin husdyrproduksjon i Europa. Dette er særdeles viktig med tanke på dagens utfordringer i forhold til antibiotikaresistens hos mennesker.
  • Det er tidligere gjennomført prosjekter om eksport og etablering av produktet «Fenalår Norge» i Italia, og det kan være naturlig å dra nytte av disse erfaringene både i forhold til marked, potensielle distributører og etablert nettverk.
  • Den foreløpige kartleggingen og de utførte markedsanalysene i første fase av forprosjektet, samt svært gode tilbakemeldinger under presentasjonen i Italia, viser at man står overfor en stor mulighet til å eksportere lokale råvarer i stort volum til et kvalitetsbevisst og betalingsvillig marked.
Det jobbes nå med et mulighetsstudie som skal kartlegge erfaringer og fakta samt hvilke muligheter, og eventuelle hindringer, som er innenfor gitte områder. Videre skal kartleggingen danne et beslutningsgrunnlag for om man velger å gå videre med et hovedprosjekt og danne grunnlaget for en eventuell prosjektbeskrivelse samt søknad om finansiering.