Om oss

Om oss

 

Sør- Helgeland PPT består av 7 saksbehandlere som tilsammen utgjør 6,45 årsverk, samt 1 merkantil stilling som utgjør 0,85 årsverk.

Vi holder til i Storgata i Brønnøysund, men er en interkommunal tjeneste som server kommunene Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad, samt Nordland fylkeskommune. Leder for Tjenesten er Anne Marit Olsen.

PP tjenestens arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringsloven, og dette er således tjenestens viktigste styringsdokument. Den pedagogisk- psykologiske tjenesta er beskrevet i Opplæringslovens § 5-6 hvor en kan lese:

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Den pedagogiske- psykologiske tjenesten innehar en rekke ulike roller, slik som:

  • Rådgivende/veiledende instans
  • utreder av vansker
  • koordinator i enkeltsaker/systemsaker
  • Sakkyndig instans
  • System utvikling
  • Bidra til samarbeid mellom kommunene på Sør- Helgeland

Kontakt oss
 

Sist oppdatert den 13.mar.2017